php将二维数组转换成字符串

假设现在我们有数组如下:
Array ( [1] => 错 [3] => 错 )
想将其转化为字符串,即转化成
1错3错
我们可以这样实现

<?php 
$a = array('1' => '错','3' => '错' ); //将此数组赋值给变量a
$k = array_keys($a);
 $n = count($k); //获取长度
for ($i=0; $i<$n; $i++){ 
   $v .= $k[$i].$a[$k[$i]];  //将数组转换为字符串了
 }
 echo $v ;//输出 1错3错
?> 

2 thoughts on “php将二维数组转换成字符串”

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注